Min favoritfärg är grön. Vilken är din?

Tänk om alla tänkte precis likadant och tyckte om exakt samma saker – hur annorlunda världen sett ut. Det är just det som gör begreppet användarupplevelse (UX) intressant, hur det kan innebära något helt annat för mig än för dig.

Hur skapar vi UX-designers något som alla gillar? Vilka är processerna som sker i bakgrunden för att skapa en produkt eller tjänst som inte bara är intuitiv och lätt att använda, utan även lämnar en positiv känsla efter sig?

Nedan går vi igenom de sex steg som används i vår designprocess; Definiera, Samla, Analysera, Utforska, Testa och Implementera.

Steg 1: Definiera ett problem

För vissa typer av produkter finns det en styrka att börja med research direkt, men i de flesta fall är det svårt att samla in information utan att ha ett mål. Vi avgränsar därför sökandet genom att ställa oss tre frågor:

  • Vad ska vi skapa?
  • Vem ska använda det?
  • Varför ska de använda det?

Svaret på dessa frågor ger oss en utgångspunkt och ligger sedan till grund för de intervju- och enkätfrågor som tas fram när det är dags att börja samla in information.

Steg 2: Samla information

Det andra steget i UX-processen är att samla information. Syftet är att lära känna användarna, deras mål och i vilket sammanhang de kommer att använda produkten eller tjänsten vi vill skapa. Här finns en mängd olika tekniker eller metoder att använda sig av men de mest vanligt förekommande är:

Målet är att skapa ett så stort underlag av tankar och åsikter som möjligt och ta reda på vad som motiverar våra användare att agera på vissa sätt i vissa situationer.

Det är även i det här steget vi börjar kika på konkurrenter, vad de gjort bra och mindre bra. Det sker genom en konkurrensanalys (competitor analysis) där vi utvärderar deras styrkor och svagheter som exempelvis design, funktioner, prissättningar eller vad som skrivs om dem på sociala medier.

Sist men inte minst får vi inte glömma övriga intressenter som är involverade. Dessa kan vara ett företag eller investerare som har sina egna affärsmål som vi behöver både förstå och ta hänsyn till. Ett bra sätt att linjera förväntningar för både dig själv och eventuella intressenter är att sätta upp ett antal mätvärden, exempelvis ”genom att göra si kommer öka med 12%”

Steg 3: Analysera data

Här är målet att skapa en djupare förståelse för just vår målgrupp – både vad de gillar och ogillar men framförallt vad de saknar. Här skapas också det material som ligger till grund för allt som designas framåt och för att komprimera mycket data i litet format används olika tekniker:

  • Personas
  • Empathy maps
  • User journey
  • User stories

Är det en produkt eller tjänst som ska passa in i ett större sammanhang kan vi även visualisera ett ekosystem, dvs identifiera och kartlägga kringliggande produkter och tjänster och se hur vår lösning passar in i det.

Viktigt när vi analyserar datan är att jämföra resultatet med den problemdefinition vi tog fram i första steget. Linjerar användarnas tankar och önskemål med det vi vill skapa?

Steg 4: Utforska design

Nästa steg är den mest kreativa delen – moodboards tas fram, idéer genereras i mängder genom workshops och brainstorming och visualiseras genom snabba trådskisser (wireframes). Här gäller kvantitet före kvalitet och alla designriktningar utforskas.

I detta steg börjar vi även rita upp informationsarkitektur och användarflöden. De bästa idéerna förfinas i form av mockups och prototyper som sedan ligger till grund för testning.

Steg 5: Testning

Testningens syfte är att validera de tankar och idéer som dök under utforskningen. Löser vårt förslag verkligen de problem som definierades i första steget? Skisserna testas av både interna och externa användare och olika typer av tester sker:

Även andra tekniker som heatmaps används, beroende på hur avancerade mockups och prototyper som skapats.

Baserat på testernas utfall går vi antingen vidare till nästa steg eller upprepar steg 2-5. UX-processen är en levande och iterativ process och genom att tidigt identifiera problem innan den faktiska tjänsten utvecklas sparar både tid och resurser i längden.

Steg 6: Implementation

I det sista steget är målet att skapa en bra överlämning till utvecklare och projektledare eller andra intressenter. Slutleveransen sker ofta i form av designskisser och style guides men för komplexare system sätter vi upp ramverk i form av designsystem eller komponentbibliotek, som även underlättar för om andra designers tar över projektet senare.

Sammanfattning

En bra användarupplevelse är ingen slump utan det ligger oftast en gedigen designprocess bakom, med väl beprövade metoder och tekniker.

Ovannämnda steg är en bra utgångspunkt, men UX-processen är en flexibel process och många designers och företag anpassar delar för att bättre passa in i deras sammanhang. Det viktigaste är att du hittar en process som fungerar för dig och - framför allt - att vi skapar något som inte bara fungerar bra utan något som våra användare verkligen ser fram emot att använda.