Har du någonsin undrat hur du kan maximera potentialen av ChatGPT? Många är fascinerade av ChatGPT:s förmåga att generera texter i nästan mänsklig kvalitet, men de undrar ofta: Hur kan jag få den mest insiktsfulla och välformulerade texten? Vårt svar är enkelt men effektivt: jobba med prompten.

Att formulera din fråga eller instruktion - känd som 'prompten' - på ett effektivt sätt är nyckeln till att få bästa möjliga resultat från ChatGPT. Ditt val av ord, ton och detaljrikedom kan i stor utsträckning påverka AI:s respons. Det handlar inte bara om att ställa en fråga, det handlar om att utforma den frågan på bästa sätt för att styra AI:n mot den mest lämpliga och användbara responsen. Just detta var ett av de projekten vårt team jobbade med under vår senaste labbperiod som fokuserade på just AI.

Vårt projekt & processen

Målet med projektet var att identifiera vad som karaktäriserar en effektiv prompt jämfört med en mindre effektiv. Denna frågeställning uppkom ur observationen att kvaliteten på de resultat som genereras varierar betydligt beroende på den prompt som används.

Vi har observerat att när det gäller att formulera effektiva prompter för verktyg som ChatGPT, är en nyckelstrategi att initialt berätta tydligt och klart för ChatGPT vad vi vill skapa med hjälp av verktyget - även ge verktyget vissa värden som stöd. Denna första prompt hjälper ChatGPT att förstå vårt syfte och den typ av text vi försöker skapa. När denna initiala dialog är klar, tar ChatGPT över och producerar en optimerad och förfinad prompt som idealiskt passar våra behov. Denna process minskar risken för missförstånd och ökar chansen för att få ett användbart, relevant och högkvalitativt svar.

Det innebär att det inte är vi som direkt skapar den slutgiltiga prompten. Istället ger vi verktyget en initial prompt med olika värden som vi fått fram genom testning, testning för att förstå hur vi på bästa sätt kan få ChatGPT att förstå vilken typ av resultat vi eftersträvar.

Vi har haft flera framgångsrika prompter och sett bra resultat men vi har ännu inte nått något slutgiltigt resultat. Detta beror på att det är och alltid kommer att vara ett pågående arbete. AI-modeller förändras över tid, vilket innebär att prompter som fungerar väl nu kan behöva anpassas i framtiden. Det har varit en riktigt spännande och givande process i hur vi faktiskt kan kommunicera med AI-verktyg och ha en dialog för att stötta oss i arbetet.

Resultat

Här nedan kommer vi att illustrera hur olika formuleringar av en prompt kan resultera i olika svar från ChatGPT. Vi har ställt frågan till ChatGPT att definiera och förklara vad en digital webbyrå är och gör. Resultaten av denna interaktion kommer att betona hur promptens struktur och detaljrikedom kan påverka svarets djup och relevans.

Text 1 - Resultat med en standardfråga:

En digital webbyrå är ett företag som hjälper företag med deras online-marknadsföring och annonseringsinsatser. De tillhandahåller tjänster som webplatsdesign, hantering av sociala medier, online-annonsering och innehållsskapande för att hjälpa företag att effektivt nå ut till och engagera sin målgrupp i den digitala sfären. Byråns huvudmål är att hjälpa företag att etablera en stark online-närvaro, locka kunder och uppnå sina marknadsföringsmål med hjälp av olika digitala kanaler och strategier.

Text 2 - Resultat med vår prompt:

En digital webbbyrå erbjuder strategisk, kreativ och teknisk utveckling av digitala produkter och tjänster för att främja företags tillväxt. Deras huvudområden inkluderar strategisk planering, design och teknologiutveckling. De erbjuder en rad tjänster som webbdesign, apputveckling, SEO, digital annonsering, innehållsmarknadsföring och sociala mediehantering. Företag samarbetar med dessa byråer för att dra nytta av deras expertis och innovativa lösningar. Med ständiga tekniska framsteg anpassar digitala byråer sina tjänster för att hålla företag konkurrenskraftiga i den digitala världen.

Skillnader i resultaten:

Text 1 ger en grundläggande överblick över en digital webbbyrås tjänster men saknar detaljrikedom och specifika exempel. Den presenterar byråer mer som tjänsteleverantörer än partners i företags digitala tillväxt, och har ingen tydlig betoning på innovation eller strategisk betydelse i den digitala eran. Därmed känns texten mindre engagerande och relevant.

Fördelar med Text 2:

Mer omfattande beskrivning: Text 2 ger en mer detaljerad och omfattande beskrivning av en digital webbyrås tjänster och roller. Den täcker bredare aspekter av byråns arbete, som strategisk planering, design och teknologiutveckling.

Tydligare struktur: Text 2 är mer strukturerad och uppdelad i klara delar - huvudområden för arbete, exempel på tjänster, och varför företag samarbetar med digitala byråer.

Framtidsfokus: Text 2 nämner vikten av ständiga tekniska framsteg och hur byråer anpassar sina tjänster för att hålla företag konkurrenskraftiga, vilket ger texten en mer framtidsinriktad ton.

Större betoning på strategi och innovation: Text 2 lägger mer vikt vid strategisk planering, kreativitet, teknisk utveckling och innovation, vilket visar på byråns förmåga att erbjuda unika och skräddarsydda lösningar.